Tavoitteenamme on

Asiakaslähtöisyys, joustavuus ja pitkäaikainen
luottamus asiakassuhteissamme.

AuditPlan Oy

Tilintarkastusta vuosikymmenien kokemuksella

AuditPlan Oy

Tilintarkastuspalvelut vuosikymmenien kokemuksella

Mitä tilintarkastaja tekee?

Tilintarkastaja on osake- tai henkilöyhtiön, asunto- ja kiinteistöyhtiön, yhdistyksen tai säätiön toimintaa tarkastava ja valvova toimielin.

Hän toimii yhtiön valitsemiensa tahojen luottamushenkilönä.

Tilintarkastajan ensisijainen velvollisuus on hänet valitseman organisaation ja sen osakkaiden/jäsenten etujen valvominen sekä kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastaminen.

Tilintarkastaja perehtyy tilikauden tapahtumiin kirjanpidon, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen avulla sekä haastattelujen avulla usein jo tilikauden aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen hän tarkastaa tilinpäätöksen sekä mahdollisen toimintakertomuksen.

Tarkastettuaan tilinpäätöksen (ja toimintakertomuksen), tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen.

Vakiomuotoisessa kertomuksessa tilintarkastaja lausuu seuraavaa:

"Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta."

Aikaisemmin tilintarkastaja esitti lausuntonsa myös vastuuvapaudesta koskien hallintoelinten toiminataa sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Myös nykyisin tilintarkastukseen kuuluu mainittujen seikkojen tarkastaminen, mutta niistä lausutaan vain silloin, kun tilintarkastuskertomusta joudutaan ns. mukauttamaan havaittujen puutteiden, virheiden, väärinkäytösten tms. syiden johdosta.

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu usein myös toimia linkkinä kirjanpidon ja johdon välillä sekä neuvonanto lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin kuuluvissa asioissa erityisesti silloin, kun tarkastuskohteen johto sitä tilintarkastajalta pyytää. Tarkastushavainnoista tilintarkastaja raportoi yleensä tarkastuskohteen johdolle.

Luotettava kumppani

Yhteystiedot

AuditPlan Oy
Tilintarkastusyhteisö
Kutomotie 16
00380 Helsinki